Etický kódex | PonukaByvania.sk

Etický kódex

 

Čo je etický kódex?

Dôvera je pre nás na prvom mieste.  Aby sme si ju u vás, našich klientov, dokázali dlhodobo budovať, pri všetkých našich rozhodnutiach a aktivitách sa správame korektne, dôveryhodne a eticky. Takéto správanie a konanie je dôležitou súčasťou našej firemnej kultúry, pričom jeho princípy sú zakotvené v tomto Etickom kódexe. Je súhrnom základných hodnôt a pravidiel správania sa pri poskytovaní realitného poradenstva a sprostredkovaní kúpy a predaja nehnuteľností zo strany našej kancelárie, vášho osobného makléra, ako aj spolupracujúcich osôb. 

 

Vymedzenie pojmov

Kancelária: maklérska kancelária ponukabyvania.sk

Osobný maklér: samostatný odborný pracovník, poskytujúci služby v oblasti nehnuteľností, majúci zmluvu s klientom, ktorému poskytuje svoje služby

Spolupracujúca osoba: iný osobný maklér Kancelárie, asistent Osobného makléra, asistent Kancelárie, právnik Kancelárie, pracovník vedenia Kancelárie atď.

 

Základné vlastnosti osobných maklérov

Dôvera je prvoradá

 • Vzťah Osobného makléra s vami, našim klientom, je vždy založený na vzájomnej dôvere.

 • Osobný maklér vám poskytuje vždy len tie najkvalitnejšie služby, aké je v každom okamihu vzájomnej spolupráce schopný poskytnúť.

 • Osobný maklér uplatňuje zdvorilý, korektný a odborný prístup ku všetkým klientom Kancelárie.

 • Osobný maklér je pred začiatkom spolupráce povinný vás informovať o rozsahu služieb, ktoré on a Kancelária poskytuje, o výške odplaty za poskytnuté služby, ako aj o všetkých nákladoch, ktoré budú s realizáciou obchodného prípadu spojené.

 • Osobný maklér je povinný vás priebežne informovať o vývoji obchodného prípadu, ktorý mu bol zverený, bez zbytočného odkladu vás oboznámiť so všetkými dôležitými krokmi a úkonmi, v primeranej lehote reagovať na vaše požiadavky a starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené.

 • Pokiaľ kedykoľvek dôjde k problémovej situácii, Osobný maklér vystupuje ako mediátor, ktorý sa spolu s vami snaží nájsť to najvhodnejšie riešenie pre vás.

 • Osobný maklér je povinný zachovávať diskrétnosť a mlčanlivosť, ktorá trvá aj po skončení poverenia zo strany klienta a je časovo neobmedzená.

 

Chránime vaše záujmy

 • Pri poskytovaní služieb Osobný maklér chráni vždy vaše záujmy, teda záujmy klienta.

 • Osobný maklér je povinný zastávať vaše záujmy čestne a za daných okolností spôsobom najprospešnejším pre vás.

 • V konaní s tretími osobami je Osobný maklér povinný zachovávať okrem odbornosti a profesionality aj slušnosť, korektnosť, dôstojnosť a dobré meno nielen našej Kancelárie, ale aj vás, nášho klienta.

 • Osobný maklér, Kancelária a Spolupracujúce osoby vám poskytnú služby bez zbytočného odkladu, svedomite, zodpovedne, odborne a čo najefektívnejšie.

 

Zakladáme si na odbornosti a profesionalite

 • Aby vám Osobný maklér mohol poskytnúť tie najlepšie a najprofesionálnejšie služby v oblasti nehnutelností, sústavne sa stará o svoje vzdelávanie a rozvoj svojich odborných znalostí.

 • Osobný maklér vždy využije svoje kvalitné odborné znalosti a vynikajúce obchodné zručnosti v prospech vás, nášho klienta, aby vždy maximalizoval prospech, ktorý získavate  spoluprácou s ním a našou Kanceláriou.

 • Osobný maklér poskytuje služby v oblastiach, ktoré je schopný po odbornej stránke uskutočniť alebo zabezpečiť. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu, odporučí konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s kompetentným odborníkom.

 • Osobný maklér vykonáva svoju prácu odborne, zodpovedne, svedomito, v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Zároveň je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

 

Základné princípy obchodovania

Otvorenosť a čestnosť

 • Osobný maklér jedná zo všetkými úcastníkmi obchodného prípadu vždy podla svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

 • Osobný maklér sa za každých okolností vyhýba nepravdám, úmyselnému skresľovaniu skutočnosti a informovaniu zavádzajúcim spôsobom.

 • Osobný maklér pri výkone svojej činnosti nesmie v žiadnom prípade vykonávať klamlivé alebo podvodné praktiky.

 • Osobný maklér nesmie tretím osobám priamo či nepriamo ponúkať ani poskytovať plnenie, ktoré by smerovalo k získaniu neoprávneného prospechu či výhody alebo ktoré by mohlo byt považované za úplatok.

 • Osobný maklér nie je oprávnený prijímať akékoľvek finančné plnenia súvisiace s obchodným prípadom, ako ani s odmenou za jeho služby. Všetky takéto plnenia prijíma vždy a výhradne Kancelária.

 • Kancelária všetky prijaté finančné plnenia zaúčtuje vo svojej evidencii v zmysle príslušných zákonných predpisov.

 • Všetky finančné prostriedky, ktoré Kancelária preberie ako depozity k prebiehajúcim obchodným prípadom, je Kancelária povinná uložiť oddelene od vlastných finančných prostriedkov a to na samostatnom depozitnom účte.

 • Po realizácií každého obchodného prípadu je Kancelária povinná províziu za poskytnuté služby riadne vyúčtovať.

 • Osobný maklér môže od klienta prebrať finančné prostriedky týkajúce sa nákupu kolkových známok v zmysle cenníka poplatkov Kancelárie. Osobný maklér nesmie použiť financie klienta na iný účel, ako boli určené. Osobný maklér je povinný všetky takto zverené finančné prostriedky riadne vyúčtovať voči klientom, ako aj voči Kancelárii.

Transparentné poskytovanie informácií

 • Osobný maklér nesmie sprostredkovávať obchodné prípady bez vedomia osoby, ktorá obchodný prípad plánuje realizovať.

 • V prípade, keď Osobný maklér zastupuje jednu zo strán obchodného prípadu, je povinný o tejto skutočnosti ihneď informovať ostatných účastníkov obchodného prípadu.

 • Pokiaľ by nastal prípad, že jednou zo strán obchodného prípadu je sám Osobný maklér alebo osoba jemu blízka, musí byť táto skutočnost oznámená ostatným účastníkom obchodného prípadu.

 • Osobný maklér je povinný zaistiť ochranu osobných údajov klientov a účastníkov obchodného prípadu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

 

Sankcie

 • Etický kódex je platný na celom území Slovenskej republiky.

 • Pokiaľ sa zistia porušenia pravidiel tohto kódexu zo strany Osobného makléra alebo Spolupracujúcej osoby, Kancelária si vyhradzuje právo začať disciplinárne konanie, ktorého výsledkom môže byt napomenutie, pozastavenie alebo ukončenie spolupráce pre takúto osobu.

 

 

Etický kódex bol prijatý dna 1.9.2009 maklérskou kanceláriou ponukabyvania.sk